Dựa trên nguồn dữ liệu thống kê xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, báo cáo này phân tích thực trạng xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong những năm gần đây. Báo cáo mô tả các thị trường chính, sản phẩm xuất nhập khẩu chính, các loài gỗ được sử dụng phổ biến và những thay đổi của thị trường cung – cầu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam

Tin tiếp theo 2